Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden van Particle Technics regelen de juridische relatie tussen Particle Technics BVBA, Stationsstraat 24, 9810 Eke (BELGIUM) (hierna: Verkoper) en de koper van de producten en diensten aangeboden uit de verkoopcatalogus van de Verkoper. Op het ogenblik van de bestelling wordt de koper geacht deze te aanvaarden zonder voorbehoud, ook wanneer de bestelling telefonisch wordt opgegeven.

1.2. De Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor alle relaties tussen de Verkopen en de koper, tenzij indien er een gemeenschappelijk akkoord is tussen de Verkoper en koper over individuele rechten en verplichtingen.

1.3. Alleen schriftelijke overeenkomsten zijn van toepassing. Berichten die via de juiste telecommunicatiekanalen worden verzonden (fax, e-mail, enz.) Gelden ook als schriftelijke overeenkomsten.

1.4. Indien de Verkoper en koper akkoorden sluiten met individuele rechten en plichten anders dan vermeld in deze Algmene Verkoopsvoorwaarden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere provisies hierin vermeld.

1.5. De Verkoper zijn Algemene Verkoopsvoorwaarden doen de mogelijke Algemene Condities van de koper teniet, tenzij de Verkoper en de koper anders akkoord gaan.

2. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
2.1. De bestelling van de koper wordt pas bindend voor de Verkoper wanneer de koper en kwestie een geschreven orderbevestiging heeft ontvangen van de Verkoper.

2.2. De Verkoper garandeert de omschreven condities uit de aanbieding, enkel in de periode dat de aanbieding geldig is.

2.3. Indien de koper de bestelling wenst te wijzigen of annuleren na het ontvangen van een geschreven orderbevestiging, moeten zij alle geassocieerde kosten van de Verkoper vergoeden.

2.4. Ongeacht de vorige alinea, kan de koper zijn bestelling niet annuleren of wijzigen nadat hij een schriftelijke bevestiging van de verkoper heeft ontvangen als de goederen in kwestie zijn vervaardigd volgens de instructies en specificaties van de koper of uitsluitend voor de koper – tenzij de verkoper zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

3. PRIJZEN
3.1. Tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de koper, zijn alle prijzen van toepassing volgens de respectieve geldige prijslijst van de Verkoper. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.

3.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te harmoniseren met veranderingen op de wereldmarkt voor grondstoffen, loonkosten en andere bedrijfskosten, evenals met veranderingen in wisselkoersen, zelfs voor leveringen die nog niet zijn geleverd op de dag dat de wijziging in werking treedt.

4. BETALINGSVOORWAARDEN
4.1. De betalingstermijn is gedefinieerd als de datum waarop de koper verplicht is om het volledige bedrag op de factuur naar de bankrekening van de Verkoper te sturen. De betaling wordt als definitief beschouwd wanneer het geld (de aankoopprijs) op de bankrekening van de Verkoper staat.

4.2. Tenzij anders vermeld in het contract, moet de koper betalen voor de goederen met 100% vooruitbetaling.

4.3. Als de solvabiliteit van de koper aanzienlijk daalt of als zij niet in staat zijn om een adequate betalingsverzekering te bieden – of als de koper onjuiste informatie heeft verstrekt bij het verzekeren van de betaling – moeten alle bestaande claims onmiddellijk worden betaald, tenzij de koper op verzoek van de Verkoper een adequate verzekering biedt. De koper is verplicht om reeds geleverde goederen op eigen kosten aan de Verkoper te retourneren.

4.4. In geval van niet-tijdige betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om wettelijke vertragingsrente en alle kosten in verband met het versturen van kennisgevingen in rekening te brengen en het bedrag in kwestie terug te vorderen.

4.5. Als de koper klaagt vanwege de kwaliteit en kwantiteit van de goederen of als hij de factuur weigert, is de koper verplicht het onbetwiste bedrag van de factuur te betalen. Het betwiste bedrag is beperkt tot veertig (40%) procent van de waarde van de factuur.

4.6. De koper heeft het recht om een factuur (het betwiste factuurbedrag uit de vorige paragraaf) te weigeren uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst. De koper is verplicht om de afwijzing van de factuur in detail toe te lichten en te motiveren. Als de koper laat is of als de uitleg onvoldoende of ongegrond is, zijn wij van mening dat de factuur volledig is geaccepteerd.

4.7. Als de koper te laat is met het betalen van de factuur vijftien (15) dagen of langer, kan de Verkoper zijn verkoopvoorwaarden wijzigen, zelfs voor leveringen die al zijn uitgevoerd maar niet zijn betaald; als alternatief kan de Verkoper zich zonder voorafgaande kennisgeving terugtrekken uit het contract. In dit geval verleent de koper de Verkoper ook een onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie voor het betreden van de lokalen waar de koper zijn goederen opslaat, de onbetaalde goederen of goederen van dezelfde waarde als de vordering terugneemt. Dit betekent niet dat de Verkoper zich heeft teruggetrokken uit het contract, tenzij het een schriftelijke bevestiging hiervan geeft bij het nemen van de goederen.

4.8. De koper is niet gerechtigd om betalingen te behouden of tegenvorderingen in te stellen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegenover de Verkoper heeft niet aan derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper; anders moet de koper de Verkoper een contractuele boete betalen van 25% van de waarde van de toegewezen claim.

5. LEVERING EN SERVICE
5.1. Tenzij anders overeengekomen door de Verkoper en de koper en schriftelijk bevestigd, zijn de leveringsvoorwaarden gesteld als EXW Particle Technics BVBA, Stationsstraat 24, 9810 Eke (BELGIUM), Incoterms 2010.

5.2. In de schriftelijke orderbevestiging bepaalt de Verkoper de bindende leveringsdata. De levering binnen veertien (14) dagen na de in de orderbevestiging gestelde termijn wordt niet als een late levering beschouwd.

5.3. De koper is verplicht de goederen te accepteren binnen de termijn die is aangegeven in de orderbevestiging. Als de koper de goederen niet binnen een gestelde termijn accepteert, heeft de Verkoper het recht om de goederen in zijn magazijn op te slaan. Als de koper nalaat de goederen op te halen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van een kennisgeving waarin staat dat de goederen klaar zijn om opgehaald te worden, heeft de Verkoper het recht om 0,2% van de verkoopwaarde van de goederen die door de Verkoper zijn ingehuurd, in rekening te brengen. voor elke dag dat de koper te laat is om ze op te halen; deze wordt gebruikt om de kosten van opslag van de goederen te dekken vanaf de datum dat ze moeten zijn opgehaald tot de datum waarop de koper de goederen in kwestie ophaalt. Als de verkoper niet in staat is om de goederen in zijn faciliteit op te slaan, kan hij dit doen in andere geschikte magazijnen – op kosten van de koper.

5.4. Als de koper laat is met het ophalen van de goederen, valt het risico van een eventuele vernietiging of beschadiging van de goederen op de koper op de dag dat ze te laat zijn om ze op te halen.

5.5. Als de koper de goederen niet binnen twintig (20) dagen na de vastgestelde datum ophaalt, vraagt de Verkoper de koper schriftelijk om de goederen op te halen binnen een extra termijn die niet korter mag zijn dan tien (10) dagen. Als de koper de goederen zelfs binnen de aanvullende deadline niet accepteert, mag de Verkoper ze verkopen. De Verkoper kan dan de aldus ontvangen bedragen gebruiken om de gemaakte kosten te dekken.

5.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

5.7. Als het onderwerp van de levering goederen omvat die moeten worden onderhouden (compressoren, ventilatieapparatuur, enz.), Verbindt de koper zich ertoe deze goederen nog ten minste vijf (5) jaar na het verstrijken van de garantieperiode met de Verkoper te onderhouden. tenzij anders overeengekomen door de twee partijen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1. De goederen blijven eigendom van de Verkoper, zelfs nadat ze in het bezit van de koper zijn geleverd, totdat de koper de volledige koopprijs en andere mogelijke aansprakelijkheden die hij voor de Verkoper heeft, betaalt.

6.2. De koper heeft het recht om producten te verkopen, onder voorbehoud van het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper, of ze kunnen ze gebruiken voor productiedoeleinden, op voorwaarde dat dit het reguliere bedrijfsproces van de koper vertegenwoordigt en dat de koper niet te laat is met betalingen aan de Verkoper. De koper is verplicht om alle potentiële vorderingen die hij heeft op zijn kopers in verband met de verkoop van de goederen aan zijn eigen klanten aan de Verkoper toe te wijzen als verzekering.

6.3. De koper is verplicht om de Verkoper informatie te verstrekken over de toegewezen vorderingen en de schuldenaar. In hun bericht is de koper verplicht om de Verkoper alle gegevens te verstrekken die de laatste nodig zou kunnen hebben als hij gedwongen wordt om deze claims terug te vorderen. De koper moet ook zijn debiteur op de hoogte stellen van het eigendomsvoorbehoud en van de overdracht van vorderingen.

6.4. Als de koper de verplichtingen die hij jegens de Verkoper heeft te laat betaalt, verliest hij het recht op alle verdere verkoop van de goederen aan zijn klanten.

6.5. Als de goederen waarover de Verkoper de titel behoudt, worden verwisseld of opnieuw worden vervaardigd met andere producten, verkrijgt de eigenaar het eigendom van deze nieuwe producten of andere producten tot de waarde van de goederen waarover de Verkoper een titel heeft behouden.

6.6. Totdat zij volledige eigendomsrechten op de goederen verwerven, is de koper verplicht om de goederen waarover de Verkoper eigenaar is, met de nodige zorgvuldigheid te behandelen, en hen te beschermen tegen mogelijke schade of vernietiging.

7. OVERMACHT
7.1. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de gedeeltelijke nakoming of het niet nakomen van zijn verplichtingen als dit het gevolg is van onvermijdelijke gebeurtenissen die de verkoper niet kon voorkomen of herstellen (overmacht). De volgende gebeurtenissen zijn voorbeelden van overmacht: brand, overstromingen, aardbevingen, opstanden, oorlog of gewapende conflicten, terroristische aanvallen, uitbraken van ziekten, stroomuitval, internetstoringen, protesten of andere werkonderbrekingen vanwege administratieve of andere beperkingen of verboden, b. embargo’s, inbeslagnames, limieten op financiële verrichtingen, transportbeperkingen, een gebrek aan materiaal op de wereldmarkten, een vermindering van de energievoorziening en andere belemmeringen waarover de verkoper geen invloed heeft. Een gebrek aan materiaal en diensten van de leveranciers of bedrijven van de Verkoper die de Verkoper opneemt in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen wordt ook beschouwd als een voorbeeld van overmacht, evenals het niet tijdig leveren van goederen en diensten aan de Verkoper.

7.2. Indien de Verkoper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen op grond van de vorige alinea, is de Verkoper verplicht om de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dit geval wordt de termijn voor het nakomen van de verplichting verlengd voor de duur van de overmacht en de gevolgen daarvan. Indien de overmachtsituaties langer dan drie (3) maanden duren, kunnen de koper en de Verkoper zich onmiddellijk terugtrekken uit het contract; zonder enige aansprakelijkheid of soortgelijke compensaties.

8. GARANTIE EN FEITELIJKE DEFECTEN
8.1. De Verkoper garandeert dat alle goederen worden vervaardigd in overeenstemming met de specificaties en wereldwijde normen voor dit soort producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert de Verkoper de perfecte werking van zijn goederen met een garantieperiode van achttien (18) maanden, ingaande op de dag waarop de goederen aan de koper zijn geleverd, of met een garantieperiode van twaalf (12) maanden, te beginnen op de datum waarop de goederen zijn geïnstalleerd of in gebruik zijn genomen. Als het opstarten van de besturing is vereist, begint de garantieperiode van twaalf (12) maanden officieel op de dag van de start van het product.

8.2. De garantie dekt niet:
– verbruiksartikelen voor de goederen;
– arbeidskosten, reiskosten en onderdak voor servicepersoneel;
– kosten in verband met de montage en demontage van de goederen;
– overmachtsschade;
– onderdelen die zijn toegevoegd of gewijzigd door een onbevoegde persoon;
– schade als gevolg van onjuist gebruik van de goederen;
– schade geleden tijdens transport of lossen.

8.3. De garantie is ongeldig in de volgende gevallen:
– Als de goederen worden gemanipuleerd door een onbevoegde persoon;
– Indien de goederen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet zijn ontworpen of voor doeleinden die het normale gebruik overschrijden;
– Als de gebruiker de gebruikersinstructies van de Verkoper of fabrikant niet onder advies neemt;
– Als een potentiële installatie of het opstarten van de besturing wordt gedaan door een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, of als het opstarten van de besturing niet is uitgevoerd.

8.4. De koper moet de goederen onmiddellijk of zo snel mogelijk inspecteren. De koper moet de gebreken onmiddellijk of uiterlijk acht (8) dagen na de leveringsdatum aan de Verkoper melden. In geval van verborgen gebreken moet de koper onmiddellijk restitutie aanvragen of uiterlijk acht (8) dagen na de datum waarop zij het gebrek hebben ontdekt. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken die zich voordoen na zes (6) maanden na de leveringsdatum.

8.5. Als ze feitelijke gebreken of de garantie claimen, moet de koper de Verkoper in staat stellen om de goederen te inspecteren. Te dien einde moet de koper alle noodzakelijke informatie en foto’s van de gebrekkige goederen aan de Verkoper doorgeven. Als het defect niet goed kan worden vastgesteld aan de hand van de verkregen informatie of foto’s, moet de koper de defecte goederen ook naar de Verkoper sturen.

8.6. In het geval van een technische ophaling van de goederen, is de koper verplicht om onmiddellijke terugbetaling van het defect, d.w.z. tijdens het ophalen, te eisen.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
9.1. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige schade die de koper zou kunnen lijden als gevolg van vertragingen van de Verkoper bij het uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen, met name als gevolg van onjuiste of onjuiste gegevens, specificaties, projecten of andere door de koper verstrekte informatie.

9.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade die niet direct verband houdt met de goederen, met name voor verlies van inkomsten, schade aan de andere items van de koper, schade als gevolg van defecte apparatuur, een stopzetting van de productie en / of andere eigendommen of niet-eigendomsschade door de koper.

9.3. In elk geval is de totale en maximale verantwoordelijkheid van de Verkoper en van zijn partners, werknemers, managers en onderaannemers beperkt tot de waarde van de goederen die het verlies hebben veroorzaakt.

10. VERTROUWELIJKHEID
10.1 Verkoper en koper komen overeen om alle gegevens in verband met de contractdocumenten, evenals alle andere gegevens die voortvloeien uit de contractuele relatie, te behandelen als een bedrijfsgeheim gedurende ten minste vijf (5) jaar na het einde of de beëindiging van de contractuele relatie.

10.2. Geen enkele partij mag de gegevens uit de vorige paragraaf openbaar maken of gebruiken voor welk doel dan ook, als het niet direct vereist is om de rechten en plichten die inherent zijn aan het contract uit te voeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

10.3. De term bedrijfsgeheim omvat schetsen, plannen, berekeningen, instructies, lijsten, brieven, notities, contractuele documenten en andere gegevens in gematerialiseerde of niet-gematerialiseerde vorm.

11. RESOLUTIE VAN GESCHILLEN
11.1. De Verkoper en de koper komen overeen om alle mogelijke meningsverschillen op een minnelijke manier op te lossen. Als het geschil niet in der minne kan worden opgelost binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het twijfelachtige evenement, zullen zij de geschillen oplossen via de bevoegde rechtbank in Gent, België. In een dergelijk geval zijn de Belgische wetten uitsluitend van toepassing.

12. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
12.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn in alle gevallen geldig, tenzij Verkoper en koper vooraf uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

12.2. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen hierin. In een dergelijk geval zullen de Verkoper en de koper de ongeldige bepaling vervangen door een speciale schriftelijke overeenkomst met een nieuwe, geldige bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling bevat.

12.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.

12.4. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gepubliceerd op de volgende website www.particle-technics.eu/nl/algemene-verkoopsvoorwaarden en zijn geldig vanaf 24 oktober 2016.